อยากเรียนออนไลน์ ควรเรียนที่ไหนได้บ้าง

อยากเรียนออนไลน์ ควรเรียนที่ไหนได้บ้าง

มีแหล่งเรียนออนไลน์มากมายให้เลือกเรียน ขึ้นอยู่กับความสนใจและงบประมาณของแต่ละคน แหล่งเรียนออนไลน์ที่สำคัญ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอน โดยหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามักมีคุณภาพสูงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ เช่น Coursera, Udemy, Skillshare เป็นต้น มีหลักสูตรออนไลน์ให้เลือกเรียนหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยหลักสูตรออนไลน์ของแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์มักมีราคาไม่แพง

 • องค์กรและหน่วยงานต่างๆ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันสอนภาษา สถาบันพัฒนาทักษะ เป็นต้น มีหลักสูตรออนไลน์ให้เลือกเรียนหลากหลาย โดยหลักสูตรออนไลน์ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ มักเจาะจงเฉพาะสาขาวิชาหรือทักษะที่ต้องการ

ในการเลือกแหล่งเรียนออนไลน์ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสนใจ ระดับความรู้ งบประมาณ และระยะเวลาที่ต้องการเรียน เป็นต้น

ตัวอย่างแหล่งเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์

  • Coursera
  • Udemy
  • Skillshare
  • Khan Academy
  • edX
  • Udacity
  • Alison
  • FutureLearn
 • องค์กรและหน่วยงานต่างๆ

  • สถาบันสอนภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
  • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเรียนออนไลน์อีกมากมายให้เลือกเรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและงบประมาณ