ธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศ กำลังมีมีบทบทบาทที่สำคัญอย่างมากในเวลาปัจจุบันนี้

ประเทศไทยเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรและเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพืชผักและผลไม้ต่าง ๆ เพราะพื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ ๆ  เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรที่เกี่ยวกับพืชผลทางธุรกิจ ซึ่งภายในประเทศไทยเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกข้าวที่เป็นอันดับแรกของโลกที่มีข้าวขาวที่มีความบริสุทธิ์และหอมหวานจากธรรมชาติ

จากการที่ประเทศไทยได้เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีคุณภาพนี้เองทำให้นักธุรกิจทางต่างประเทศเองก็มีความสนใจที่จะใช้บริการกับธุรกิจทางด้านการเกษตรของประเทศไทย จึงทำให้มีเรื่องของ ธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งรูปแบบติดต่อกันในเรื่องของการทำธุรกิจระหว่างประเทศนี้เองก็ได้มีการทำข้อตกลงกันเพื่อที่จะนำสินค้าจากประเทศไทยเหล่านี้นำไปขายส่งต่อภายในตลาดต่างประเทศที่ไม่สามารถเพาะปลูกผลผลิตบางอย่างได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทยในบางชนิดที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการสำหรับชาวต่างประเทศที่จะนำไปใช้ในการทำอาหารหรือการทำธุรกิจค้าขายสินค้าต่าง ๆ และเรื่องของ ธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศ ที่มีความจำเป็นจะต้องมีการขนย้ายสินค้าไปให้แต่ละประเทศนั้นก็มีรูปแบบการให้บริการส่งออกในรูปของการขนส่งทางอากาศที่ได้มีการใช้เครื่องบินขนสินค้าไปส่งให้กับประเทศที่ได้มีการทำข้อตกลงเอาไว้หรือการส่งออกทางน้ำที่จะใช้การขนสินค้าผ่านทางตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทางเรือขนส่งสินค้า ซึ่งรูปแบบการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้การส่งสินค้าผ่านทางเรือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เรื่องธุรกิจทางการเกษตรภายในประเทศไทยเองก็กำลังมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตของสินค้าทางด้านทางการเกษตรที่ได้มีการปรับปรุงและดัดแปลงให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้การทำธุรกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการขายสินค้ากันนั้นกำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้

ธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศ จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการส่งสินค้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เข้ามาสู่ประเทศไทยที่กำลังมีประสบปัญหาทางด้านเงินทุนสำหรับการปันผลของชาวเกษตรกรที่จะต้องมีเงินสำหรับการนำมาลงทุนสำหรับการทำธุรกิจเพื่อที่จะนำมาหมุนเวียนทำต่อในช่วงฤดูกาลสำหรับการเพาะปลูกเพราะเรื่องของการทำธุรกิจทางการเกษตรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำเกษตรหมุนเวียนเพราะพืชผลที่ทำการเพราะปลูกในแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของฤดูกาลในการเพาะปลูกจึงจำเป็นที่จะต้องมีการขายผลผลิตเพื่อนำเงินจากการขายนี้มาเป็นทุนในการซื้อเมล็ดสำหรับการเพาะปลูกในครั้งถัดไป